REGULAMIN PROMOCJI "4+1 SZCZĘŚLIWA BĄDŹ WIEDŹMOWA BRANSOLETKA GRATIS"

  • 1. Promocja

Promocja „4+1 SZCZĘŚLIWA BĄDŹ WIEDŹMOWA BRANSOLETKA GRATIS” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez Ewelinę Tarczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia REW Ewelina Tarczyńska z siedzibą w Łodzi (90-569), ul. Pogonowskiego 79/28, NIP: 7282553072, REGON: 521828603, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://vegvisir.pl/

Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://vegvisir.pl/regulamin/ (dalej jako: Regulamin sklepu internetowego).

Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.

  • 2. Definicje

Gratis – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przy danym Towarze promocyjnym pod adresem: https://vegvisir.pl/, który jest przez Sprzedawcę dołączany do Towaru promocyjnego/ Towarów promocyjnych za darmo, bez konieczności uiszczenia przez Klienta ceny za ten produkt.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.

Regulamin Sklepu Internetowego – oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://vegvisir.pl/regulamin/

Sklep Internetowy – sklep internetowy działający w domenie: https://vegvisir.pl/, którego właścicielem jest spółka Ewelina Tarczyńska, zam. ul. Pogonowskiego 79/28, 90-569 Łódź, prowadzącą Nierejestrowaną Działalność Gospodarczą

Sprzedawca (Organizator) – oznacza Ewelinę Tarczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia REW Ewelina Tarczyńska z siedzibą w Łodzi (90-569), ul. Pogonowskiego 79/28, NIP: 7282553072, REGON: 521828603, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://vegvisir.pl/

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: https://vegvisir.pl/. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.

Uczestnik Promocji (“Uczestnik”) – oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.

  • 3.Czas trwania

Promocji Promocja trwa w dniach od dnia 17.01.2021. (godzina 09:00) do 13.11.2022 (godzina 23:59)

  • 4. Zasady Promocji

Promocja dotyczy bransoletek z kolekcji „Twoje Szczęśliwe Bransoletki” oraz „Twoje Wiedźmowe Bransoletki”. Pozostałe produkty można dowolnie łączyć ze sobą.

Aby otrzymać bransoletkę za 0,00 zł należy umieścić w koszyku 4 bransoletki z ww kolekcji oraz w wiadomości do Sprzedającego wskazać piąty model, za który  Uczestnik nie poniesie dodatkowej opłaty.

Do czterech sztuk bransoletek  zostanie dołożona piąta sztuka jako gratis. Za tą bransoletkę Uczestnik nie uiszcza opłaty.

Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora w dowolnym momencie, o czym zostanie podana informacja na stronie www.vegvisir.pl

W przypadku zakończenia promocji, wszelkie złożone wcześniej zamówienia będą nią objęte. zgodnie z niniejszym regulaminem.

W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne
W przypadku nie wybrania gratisu, zostanie on wysłany losowo.

  • 5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

W przypadku skorzystania przez Kupującego – będącego konsumentem – z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o którym mowa w §4 powyżej, nie zostanie spełniony, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wybranego produktu promocyjnego zakupionego w promocyjnej cenie wynoszącej 0,00 zł brutto wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była podstawą nadania rabatu – tj. otrzymania bransoletki za 0,00 zł, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu Vegvisir.pl

  • 6. Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora: na adres e-mail: kontakt@vegvisir.pl

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

  • 7. Postanowienia końcowe

Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://roseboutique.pl/REGULAMIN-PROMOCJI-2-1-GRATIS-cabout-pol-118.html

Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: Ewelina Tarczyńska ul. Łódź, 90-569, ul. Pogonowskiego 79/28 lub na adres e-mail: kontakt@vegvisir.pl.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.